تلفن تماس:
38661047 -  38655088 - 051
ساعات کاری
 15:00 - 7:20

مشاور کیست؟

مشاور: شخص حقیقی یا حقوقی است که موفق به دریافت گواهینامه تشخیص صلاحیت شده است و خدمات مشاوره ارائه می کند.

خدمات مشاوره: خدماتی است منطبق یا مرتبط با شرح خدمات تعریف شده در آئین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران، که توسط مشاوران تشخیص صلاحیت شده در هر تخصص ارائه می گردد.

گواهینامه صلاحیت مشاور: مدرکی است که بر اساس مقررات آئین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران، به منظور اعلام صلاحیت مشاور ازسوي سازمان برنامه و بودجه کشور براي ارائه خدمات مشاوره صادر می شود.

منبع: آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران