تلفن تماس:
38661047 -  38655088 - 051
ساعات کاری
 15:00 - 7:20

کارکنان کلیدی

اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره: محمدعلی مهتدی تبریزی

مدیرعامل: زهره ابریشمی

کارشناسان ارشد

محمد میرشاهی                                   کارشناس عمران اسد اسدی                                       کارشناس عمران
جمشيد قهرمانلو                                  کارشناس برق اسماعیل غفاری                              دکتری عمران
مهدی صابری                                        کارشناس عمران اکرم شهیدی                                  کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کارشناسان

مهدیه عربشاهی دلوئی            دکترای اقتصاد محمد غلامحسین قوچانی            کارشناس عمران
نگار عضدی فر                           کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری سعید منظری                               کارشناس عمران
اکرم قربانی                                کارشناس ارشد محیط زیست مسعود قرائی                                کارشناس معماری
محمدتقی اسعدی                       کارشناس ارشد صنایع نازی لاری                                     کارشناس ارشد معماری
علیرضا کریمی خلیل آباد            کارشناس ارشد ترافیک حانیه فخر نبوی                            کارشناس معماری
میلاد خادم رضائیان                 کارشناس ارشد مکانیک انسیه سعادتمند                           کارشناس معماری
امین فرهمند                          کارشناس ارشد مکانیک هانی الحسن باغی                        کارشناس  برق
مرتضی محمدیان                         کارشناس مکانیک محمد غلامی  راد                          کارشناس برق
جواد باوفا                                   کارشناس نقشه برداری – کارشناس عمران فاطمه رجبی                                کارشناس مدیریت پروژه
ایرج نیشابوری                            کارشناس عمران زهرا بی مکر                                 کارشناس معماری و ارشد طراحی شهری
داوود مختاری                         کارشناس عمران سحر داودخانی                            کارشناس ارشد طراحی شهری
محمد مهدی ابریشمی               کارشناس عمران غزاله پورمعصومی                       کارشناس ارشد طراحی شهری
حسین باقرزاده یزدی                   کارشناس عمران محمد رجبی                           کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی
مجتبی عزیزالهی                          کارشناس عمران حامد هنربخش                            کارشناس ارشد آبیاری فضای سبز