تلفن تماس:
38661047 -  38655088 - 051
ساعات کاری
 15:00 - 7:20

کارکنان کلیدی

اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره: محمدعلی مهتدی تبریزی

مدیرعامل: زهره ابریشمی

کارشناس ارشد مهندسین مشاور ایده پرداز ارم

محمد میرشاهی                    کارشناس عمران اسد اسدی                             کارشناس عمران
ایرج نیشابوری                     کارشناس عمران حسین باقرزاده یزدی             کارشناس عمران
اکرم شهیدی                       کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری  

کارشناسان مهندسین مشاور ایده پرداز ارم

نگار عضدی فر                           کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری مجتبی عزیزالهی                          کارشناس عمران
اکرم قربانی                                کارشناس ارشد محیط زیست محمد غلامحسین قوچانی            کارشناس عمران
محمدتقی اسعدی                       کارشناس ارشد مهندسی صنایع سعید منظری                               کارشناس عمران 
علیرضا کریمی خلیل آباد            کارشناس ارشد ترافیک مسعود قرائی                                کارشناس معماری
میلاد خادم رضائیان                 کارشناس ارشد مکانیک هانی الحسن باغی                        کارشناس  برق
امین فرهمند                          کارشناس ارشد مکانیک محمد غلامی  راد                          کارشناس برق
مرتضی محمدیان                         کارشناس مکانیک فاطمه رجبی                                کارشناس مدیریت پروژه
مهدی حاجی زاده نداف               کارشناس مکانیک زهرا بی مکر                                 کارشناس معماری و ارشد طراحی شهری
جواد باوفا                                   کارشناس نقشه برداری کارشناس عمران غزاله پورمعصومی                       کارشناس ارشد طراحی شهری
داوود مختاری                         کارشناس عمران محمد رجبی                           کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی
محمد مهدی ابریشمی               کارشناس عمران حامد هنربخش                            کارشناس ارشد آبیاری فضای سبز