تلفن تماس:
38661047 -  38655088 - 051
ساعات کاری
 15:00 - 7:20

کارکنان کلیدی

اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره: محمدعلی مهتدی تبریزی

مدیرعامل: زهره ابریشمی

کارشناسان ارشد مهندسین مشاور ایده پرداز ارم

ایرج نیشابوری                     کارشناس عمران اسد اسدی                             کارشناس عمران
حسین باقرزاده یزدی             کارشناس عمران

کارشناسان مهندسین مشاور ایده پرداز ارم

نگار عضدی فر                           کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری سعید منظری                               کارشناس عمران 
اکرم شهیدی                               کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری محمد غلامحسین قوچانی            کارشناس عمران
نازی لاری                               کارشناس معماری و ارشد طراحی شهری حامد هنربخش                            کارشناس ارشد آبیاری فضای سبز
محمد قاسمی                          کارشناس ترافیک مسعود قرائی                                کارشناس معماری
میلاد خادم رضائیان                 کارشناس ارشد مکانیک هانی الحسن باغی                        کارشناس  برق
مرتضی محمدیان                         کارشناس مکانیک محمد غلامی  راد                          کارشناس برق
جواد باوفا                                   کارشناس نقشه برداری کارشناس عمران فاطمه رجبی                                کارشناس مدیریت پروژه
داوود مختاری                         کارشناس عمران زهرا بی مکر                                 کارشناس معماری و ارشد طراحی شهری
محمد مهدی ابریشمی               کارشناس عمران غزاله پورمعصومی                       کارشناس ارشد طراحی شهری
مجتبی عزیزالهی                          کارشناس عمران مژده خیاط مقدم                          دکترای فضای سبز
محمدتقی اسعدی                       کارشناس ارشد مهندسی صنایع اکرم قربانی                                کارشناس ارشد محیط زیست